Welkom bij huisarts en sportarts dr. Gerda Smets


Uw huisarts beheert uw elektronisch medisch dossier, het zogenaamde EMD. In uw EMD worden uw medische gegevens opgeslagen per consultatie met een overzicht van uw belangrijkste aandoeningen en medicatie. Op deze manier is uw globaal medisch dossier toegangkelijk voor o.a. ziekenhuizen in geval van dringende medische hulp.

Het GMD is uw persoonlijk bezit. Bij veranderen van huisarts zijn er twee mogelijkheden: ik stuur uw dossier electronisch door, of in geval van software incompatibiliteit komt u zelf uw dossier op mijn adres ophalen. 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe GDPR een feit. Dit betekent een belangrijke weerslag op het bewaren van uw privacy gegevens. U kan hieronder de volledige tekst vinden zoals die gepubliceerd is door Domus Medica voor de huisartsen met aanpassing aan mijn kabinet gegevens.

Waarvoor kan u bij mij terecht?
• Lichamelijke en psychologische klachten
• Beheer van uw medisch dossier
• Preventief onderzoek (vb. opsporen darmkanker)
• Jaarlijkse controle van suiker, cholesterol, bloeddruk, ...
Vaccinaties: vanaf september 2020 zal u bij elke consultatie bevraagd worden op uw vaccinaties, gelieve dus vanaf dan alle informatie hieromtrent mee te brengen op consultatie. Dank u
• Begeleiden van palliatieve patiënten
• Organiseren van chronische zorg
• Hechten van wonden
• Bevriezen van wratten
• Pre-operatief onderzoek
• Verzekeringsonderzoek; sportmedisch onderzoek
• Reisadvies
• Invullen van attesten met inbegrip van sportmedische keuringsattesten
• Gynaecologische problemen en uitstrijkjes


Privacyverklaring
25/05/2018
Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Dokter Smets Gerda BVBA, de medewerkers en het secretariaat hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Dokter Smets Gerda BVBA houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door (naam organisatie), (adres organisatie) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.
In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.
Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.
Delen van gegevens
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door
verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor
niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle
verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben
gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle
maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.
Uw rechten als patiënt
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken,
corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de
gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een
ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van
persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke
verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in
uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of
zorgverlener terecht.
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of
zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.